Round 6 v Manly - Team Lists

1 year ago

Round 6 v Manly- Team Lists

Team List, Game Times & Locations - Round 6 v Manly

Coogee Oval

  • 1st Grade - 3.05pm
  • 2nd Grade - 1.10pm
  • 3rd Grade - 11.45am
  • 4th Grade - 10.30am

Manly Oval

  • 1st Colts - 2.00pm
  • 2nd Colts - 12.35pm
  • 3rd Colts - 11.30am
  • 4th Colts - 10.00am

More news